Privacy & Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarde

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden waarop wij de producten leveren die vermeld staan op onze website www.pp-art.nl. Door een van de producten te bestellen stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden Elke aankoop op de website wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Bij het valideren van uw opdracht aanvaardt u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden.Bij het bezoeken van de website verbindt u zich ertoe de huidige voorwaarden te respecteren.  Over ons Digitale Herinneringen  is een stichting, geregistreerd in Nederland, KvK-nummer 67130690  met onze maatschappelijke zetel aan Kameniersterlaan 23, 3454 WK, De Meern, Nederland. Door een bestelling via onze site te plaatsen garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat u ten minste 18 jaar oud bent. Na een bestelling ontvangt u een e-mail waarin we bevestigen dat uw bestelling is ontvangen. Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een product te kopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons. Deze acceptatie zal aan u worden bevestigd door een e-mail “Orderbevestiging” . De mail bevestigt dat uw product beschikbaar en in productie is. Het contract tussen ons is alleen geldig wanneer de acceptatie naar u is verstuurd. Het contract heeft alleen betrekking op de producten die in de bestelling zijn bevestigd aan u in de orderbevestiging. Wanneer uw product klaar is voor aflevering, sturen wij u een verzendbevestiging. 
 
Leverbaarheid 

Uw bestelling wordt vervuld op de leverdatum zoals vermeld in de Orderbevestiging of indien er geen leveringsdatum is opgegeven binnen circa 14 dagen na datum van de Orderbevestiging, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. De producten zijn vanaf het moment van levering voor uw risico. Het eigendom van de producten gaat pas over op u wanneer wij de volledige betaling hebben ontvangen die verschuldigd is met betrekking tot de producten.  

Prijs en Betaalwijze

De prijzen van de producten zijn zoals ze op onze site worden vermeldt. Prijzen zijn onderhevig aan onze definitieve orderbevestiging. Productprijzen zijn inclusief BTW  en verzendkosten binnen Nederland.  Productprijzen kunnen worden gewijzigd wanneer daar redenen toe zijn, deze wijzigingen zijn niet van invloed op de producten die in onze Orderbevestiging aan u worden genoemd.Onze site bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat sommige van de op onze site vermelde producten mogelijk niet correct geprijsd zijn. Wanneer de juiste prijs van een product minder is dan onze opgegeven prijs zullen we het lagere bedrag in rekening brengen als het product naar u wordt verzonden. Als de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeldt zullen we contact met u opnemen voor instructies voordat het product wordt verzonden of uw bestelling weigeren en u op de hoogte brengen van een dergelijke weigering. We zijn niet verplicht om het product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat we u een Orderbevestiging hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een fout kon worden herkend. Alle producten worden betaald door middel van IDEAL.

Retour sturen van producten 

Kennisgeving van alle claims voor zover deze betrekking hebben op een duidelijke tekortkoming zal binnen 5 dagen na levering van de bestelling door de klant worden verstrekt. In het geval van een geldige klacht is restitutie beperkt tot het opnieuw produceren van de bestelling. 

Niet bezorgde – of beschadigde artikelen 

In het geval van een leveringsfout of wanneer uw geleverde product duidelijk beschadigd is, krijgt u de kans om uw verworven product(en) te vervangen. Neem onmiddellijk contact met ons. Meldt uw leveringsfout en we zullen verdere hulp bieden bij het retourneren en uitwisselen. 

N.B.

Hou er rekening mee dat u een periode van 5 dagen heeft om de schade te melden vanaf het moment van levering. Als u nalaat beschadigde goederen binnen deze termijn te melden is het recht om het gekochte product of de gekochte producten terug te sturen en te vervangen niet geldig. 

Herroeping 

Het is niet mogelijk om producten die op basis van een individuele keuze en beslissing van de opdrachtgever te retourneren zonder opgave van redenen. Dit wil zeggen dat alle producten die wij op maat voor u maken niet geretourneerd kunnen worden. 

Correcties 

Beschrijvingen van producten en diensten die zijn opgenomen in de website www.pp-art.nl, zijn naar ons beste weten juist. Kleuren en het uiterlijk van afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de vorm waarop ze op een scherm worden weergegeven. Ook de genoemde maten op de website kunnen enigszins afwijken van het daadwerkelijk geleverde product. 

Auteursrechten 

De afbeeldingen en ontwerpen op de website pp-Art zijn eigendom van de heer P.L.Prins. Zij worden gebruikt door pp-art op grond van uitdrukkelijke toestemming van auteursrechteigenaren of hun vertegenwoordigers . Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot pp-art berusten bij de heer  P.L.Prins. U mag onze afbeeldingen of een deel van die afbeeldingen op geen enkele manier reproduceren, wijzigen of verspreiden. In het geval dat er een is geschil tussen ons met betrekking tot dit onderwerp stemt u ermee in dat, totdat de kwestie is opgelost, een voorlopig bevel een geschikt rechtsmiddel zal zijn. Een voorlopig bevel is een rechterlijk bevel dat verder gebruik of verspreiding van het beeld zou voorkomen tot een definitieve rechtszitting waarbij de rechtbank een beslissing neemt over alle feiten.  

Schriftelijke communicatie 

De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige van de informatie of mededelingen die wij u toezenden schriftelijk moeten zijn. Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. We nemen per e-mail contact met u op of verstrekken u informatie door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische communicatiemiddelen en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.  

Mededelingen 

Alle kennisgevingen die u ons heeft gegeven worden gegeven aan de heer P.L.Prins via welkom@pp-art.nl. We kunnen u op de hoogte stellen via het adres dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of op een van de manieren die hierboven in ‘Schriftelijke communicatie’ zijn vermeld. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en wordt onmiddellijk correct behandeld wanneer deze op onze website wordt geplaatst, 48 uur nadat een e-mail is verzonden of vijf dagen na de datum van verzending van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen volstaat het om in het geval van een brief te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, gestempeld en in de post is geplaatst, in het geval van een e-mail, dat dergelijke e-mail mail werd verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde. 

Volledige overeenkomst 

We zijn van plan om een beroep te doen op deze Algemene Voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen in verband met het onderwerp van een contract. Hoewel wij de verantwoordelijkheid voor verklaringen van onze naar behoren gemachtigde Agenten aanvaarden zal u ervoor zorgen dat eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk worden bevestigd. 

Wijzigingen in deze overeenkomst 

We hebben het recht de voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd te herzien. Dit om veranderingen in de marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf aan te passen. Veranderingen in technologie, in betaalmethoden, in relevante wetgeving en wettelijke vereisten en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem. U bent onderhevig aan het beleid en de voorwaarden die gelden op het moment dat u producten bij ons bestelt. Tenzij er wijzigingen in dat beleid of voorwaarden moeten worden aangebracht door de Wet of Overheid. Of als wij u op de hoogte brengen van de wijziging van het beleid of Algemene Voorwaarden voordat wij u de Orderbevestiging sturen (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging in de Algemene Voorwaarden, tenzij u ons binnen 5 werkdagen na ontvangst door u van de producten op de hoogte brengt van het tegendeel). In geval enige bepaling van deze overeenkomst door een rechterlijk bevel of beslissing niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze overeenkomst geldig en afdwingbaar.  Stichting Digitale Herinneringen is een in Nederland geregistreerde onderneming en wordt elke verkoop geacht te zijn uitgevoerd in Nederland. Op elke transactie is Nederlands Recht van toepassing, inclusief (maar niet beperkt tot) alle contractuele en andere relaties die voortvloeien uit dergelijke verkopen. U en wij onderwerpen ons aan de niet exclusieve jurisdictie van de Nederlandse Rechtbanken met betrekking tot eventuele geschillen die voortvloeien uit een verkoop. 24/05/2020